Leerlingen van Ridderspoor bereiken de voor hen hoogst haalbare leerresultaten

Op Ridderspoor wordt goed onderwijs gegeven om een sterke basis te garanderen in de vakken rekenen, lezen en spellen.

Visie op leren
‘Ieder kind kan het leren’. Doelgerichte inspanning en attitude bepalen het leren. Succeservaringen motiveren onze leerlingen en geven zelfvertrouwen. Basiskennis en –vaardigheden (cognitie) zijn nodig om complexere vaardigheden te ontwikkelen, zoals kritisch denken en problemen oplossen.

Curriculum
Leerlingen die goed leren lezen, schrijven en rekenen vinden de meest passende aansluiting op het vervolgonderwijs. Het beredeneerd lesaanbod op Ridderspoor is in de eerste plaats gericht op het verwerven van kennis en het toepassen daarvan binnen de kernvakken. Leerkrachten gebruiken de gekozen lesmethodes als bron en hebben kennis van de cruciale leerdoelen. Naast de kernvakken taal, spelling, rekenen en lezen, wordt aandacht besteed aan burgerschap en oriëntatie op de wereld, sport en beweging, handschriftontwikkeling, cultuureducatie en muziekles. Digitaal vaardig zijn is verweven in ons onderwijsaanbod. Engels wordt gegeven vanaf groep 7 en verkeersles vanaf groep 4

Kennis in samenhang
De leerkracht biedt kennis waar mogelijk in samenhang aan. Kennis wordt van groep 1 t/m 8 aan de hand van thema’s aan de al aanwezige kennis gekoppeld bij de vakken oriëntatie op de wereld en burgerschap (kennisschema’s). Wij onderzoeken hoe we ook (begrijpend) lezen en taal in samenhang kunnen aanbieden.

Sterke instructie
Onze leerkrachten weten dat hun didactiek en verwachtingen effect hebben op de prestaties van de leerlingen en handelen daarnaar. Leerkrachten op Ridderspoor hebben hoge verwachtingen van iedere leerling, de mindset ‘ieder kind kan het leren’. De leerkrachten geven kwalitatief goede lessen. Een kwalitatief goede les voldoet aan het volgende:- effectieve leertijd voor alle leerlingen (dmv goed klassenmanagement, rust)- zichtbaar gebruik van de kennis over o.a. cognitieve psychologie (hoe werkt leren, belang van voorkennis, kennisschema’s, kracht van herhaling, cognitive load theory, schrijven met de hand ipv schermpjes)- gestructureerde Expliciete Directe Instructie bij nieuwe lesstof- tempo en niveau passend (gericht op de hoge middenmoot)- alle leerlingen worden actief betrokken bij de les- leerkrachten passen controle van begrip toe om te zorgen dat leerlingen de juiste strategieën hanteren bij het inoefenen en automatiseren van de lesstof- leerkrachten geven leerlingen directe feedback om leerlingen richting succeservaringen te leiden

Differentiatie
Op Ridderspoor wordt convergent gedifferentieerd; teamleden onderzoeken waar mogelijk per lesdoel wat de leerling nodig heeft om het lesdoel te behalen. Per vakgebied is in een onderwijsplan vastgesteld wat kinderen doen wanneer het gemakkelijk leert of het lesdoel snel oppikt. Denk daarbij aan verdiepende vragen en versneld door de basisstof. Kinderen die de lesstof moeilijk vinden, krijgen allereerst verlengde instructie aangeboden. Aanvullend kan periodiek extra hulp worden ingezet, bijvoorbeeld van de onderwijsassistent. 

Kinderen die doorgaans de lesstof sneller oppakken kunnen voor een periode van 7 weken door de leerkracht worden opgegeven voor ‘Thalys’. Een uur per week krijgen zij moeilijke(r) opdrachten waarin zij de tanden kunnen zetten. Te denken valt aan: filosofie, programmeren, maquette op schaal maken. Zij kunnen meerdere perioden deelnemen vanwege het afwisselende aanbod.De verrijkingsklas (bovenschools OOH)  is er voor die leerlingen die alle lesstof zeer gemakkelijk oppikken. De leerkracht onderzoekt samen met de kwaliteitscoördinator of de leerling in aanmerking komt voor deze klas (wekelijks één lesdag).