Veelgebruikte onderwijstermen

Aanvankelijk lezen/ rekenen

Bovenbouw

Buitenschoolse opvang (BSO) 

Citotoets

Cognitieve ontwikkeling

Combinatieklas

Groepsleerkracht

Intern begeleider (IB-er)

Kerndoelen
Het Ministerie van Onderwijs heeft voor de basisschool kerndoelen vastgesteld. Deze kerndoelen geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het eind van de basisschool. Het staat scholen vrij om zelf te bepalen hoe ze deze kerndoelen invullen. Ridderspoor mag dus zelf bepalen met welke lesmethodes en materialen wordt gewerkt.

Leerlingvolgsysteem

Leerlijn (of doorgaande leerlijn)

Medezeggenschapsraad (MR)

Middenbouw

Ouderbijdrage

Ouderraad (OR)

Passend onderwijs

Schoolgids

Schoolplan

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Vakleerkracht

Zintuiglijke ontwikkeling