Ridderspoor kenmerkt zich door van welbevinden en plezier een prioriteit te maken. Ons team spant zich in om alle kinderen te horen en te zien. Leerlingen hebben een stem, niet alleen in de leerlingenraad. Kinderen zijn aardig voor elkaar en maken de gezellige sfeer. Tijdens de Gouden en Zilveren weken wordt volop aandacht besteedt aan de groepsvorming; hoe willen we omgaan met elkaar? Voor ieder kind is een plekje op Ridderspoor, kijk bijvoorbeeld naar onze samenwerkplekken en stiltewerkplekken. Ook op het schoolplein is er een breed aanbod waardoor kinderen alleen, samen of juist competitief tegen elkaar kunnen spelen.

We doen het samen; we investeren in de relatie met leerlingen, ouders en elkaar. Daarom voeren we startgesprekken aan het begin van het schooljaar met ouders, leerkracht en kind samen. Het samen-doen komt ook tot uiting in de hoge mate van ouderparticipatie; veel ouders dragen een steentje bij aan Ridderspoor. Ons oog voor de medemens is terug te zien in een weggeefkast met kado's en booschappen voor minder draagkrachtige gezinnen of de kerstkaarten die we bij het bejaardentehuis langsbrengen. 

Pedagogisch klimaat
Alle leerlingen op Ridderspoor leveren een actieve bijdrage aan de goede sfeer bij ons op school. Het leerklimaat wordt geoptimaliseerd dankzij rustig gedrag, voorspelbaarheid en sociale veiligheid. Leerlingen weten welk gedrag gewenst is op Ridderspoor doordat wij schoolmanieren hanteren.

De verwachtingen van onze leerlingen zijn duidelijk en komen op verschillende manieren terug. Alle teamleden hanteren dezelfde aanpak m.b.t. het trainen van en aanspreken op gedrag. Wanneer grensoverschrijdend gedrag wordt vertoond door een leerling, wordt door ieder teamlid op dezelfde wijze gehandeld.

We vinden het belangrijk dat kinderen ook zelfredzaamheid leren vertonen. Kinderen kunnen aan elkaar vertellen dat ze last hebben van bepaald gedrag. Omdat kinderen, op een uitzondering na, niet vervelend willen doen, zijn op dit niveau de meeste problemen op te lossen.

Wat verwachten we van uw kind(eren)?

Hieronder staan onze schoolmanieren met enkele voorbeelden genoemd:

Iedereen hoort erbij.
Hiermee bedoelen wij voorbeelden als ‘Ik pest niemand en ik weet het verschil tussen plagen en pesten), we accepteren elkaar met onze verschillen, ik sluit niemand buiten, ik vraag een ander of hij/ zij mee wil doen’.

We zijn aardig voor elkaar.
Voorbeelden hiervan zijn ‘ik zeg vriendelijke dingen, ik houd rekening met de wensen en gevoelens van een ander’.

We staan open voor elkaar.
Hieronder verstaan we ‘ik laat de ander en de groepsleerkracht uitpraten, ik praat niet door de ander of de groepsleerkracht heen, als ik zie of hoor dat een ander iets niet leuk vindt dan stop ik.’

Ik mag het zeggen als ik iets liever niet wil.  
Ik zeg: stop hou op, ik vind het niet leuk. Wanneer de ander niet stopt/ er sprake is van herhaald gedrag schakel ik een volwassene in. Hulp vragen mag, klikken niet (klikken is hopen dat de ander straf krijgt). Ik vertel het aan de juf of meester als ik me gepest voel. Ik zeg het vriendelijk als ik even alleen of zonder de ander wil spelen.

We zorgen voor de spullen en onze omgeving.
Bijvoorbeeld ‘ik ruim spullen op en help de school opgeruimd te houden. Ik ben voorzichtig en netjes met alle spullen (school, eigen en andermans)’.

We gedragen ons rustig.
Voorbeelden hiervan zijn ‘ik maak geen herrie met spullen of mijn stem, ik loop in de school, ik praat zacht op de gang, als onze groep zich verplaatst (gym/buiten) dan kunnen anderen dit niet horen’.

We houden ons aan de afspraken.
Hieronder vallen afspraken als ‘ik kom op tijd’. Bovendien weet de leerling welke schoolmanieren er gehanteerd worden, doet hij/ zij z’n best om zich aan de afspraken te houden en vraagt om verduidelijking indien nodig. Ook ‘ik accepteer het dat een (andere) leerkracht mij aanspreekt op gedrag’.

Wat vragen we aan u?

School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. We vragen aan ouders om eventuele problemen en pesterijen te signaleren. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de situatie vragen we u om uw kind te stimuleren het voorval/ probleem zelf met de groepsleerkracht te bespreken. Wanneer dit niet mogelijk is, dan kunt u een afspraak maken om samen met uw kind in gesprek te gaan met de groepsleerkracht. Even binnenlopen om een afspraak te maken kan natuurlijk ook.

De leerkrachten spannen zich in om tot een goede oplossing te komen voor uw kind, maar ook voor de andere kinderen, hun ouders, de leerkracht, de school en andere betrokkenen. 

Wat kunt u van ons verwachten?

De leerkracht doet er alles aan om uw kind te horen en te helpen en stelt zich benaderbaar op. We verwachten dat uw kind zich tot de leerkracht wendt wanneer hij/ zij hulp nodig heeft. Wanneer er iets vervelends op school is voorgevallen dan spant de leerkracht zich in om u hierover tijdig te informeren. Het kan gebeuren dat de leerkracht de situatie anders heeft ingeschat of niet door uw kind op de hoogte is gesteld van een voorval. In deze situatie hopen wij dat u uw kind aanmoedigt zich alsnog tot de juf of meester te wenden.

Doet zich een probleem voor op school, dan mag u van de leerkrachten verwachten dat zij daarmee oplossingsgericht aan de slag gaan. Leerkrachten op Ridderspoor doen dit volgens een vastgesteld stappenplan. In onze kwaliteitskaart sociale veiligheid op Ridderspoor vindt u uitgewerkte stappen, deze kwaliteitskaart (ofwel procedurekaart) is te vinden op onze website. Hierin kunt u lezen in welk stadium er ouders, een intern begeleider of de directie wordt betrokken.

We mogen ons gelukkig prijzen met een goede sfeer op Ridderspoor, daar zijn we blij mee. Samen houden we dat zo!